සැලෙන කුසුම

පිපුණු කුසුමක්
සැලේ රහසින්  කදුළු ඉතුරු කර
මුළු ලොවටම
දුන් සුවද මතක් වෙන සෑම මොහොතමක
දුක පිරි ඉතිරි යයි
නෙත් සිත්ඉදිමුවා
හද පැලෙන තරමට

කුමක් කරන්නද
සොබා දහමට සැවොම යට කොට
එනමුදු කුසුමේ සුවද ලබන්නට
සිත ඉල්ලයි
කවුළු බිද , විවර කර

නමුත් එය නොලැබෙන බව
මුළු ලොවම දනියි
එනමුත් සන්තාපයේ රැදෙන්නේ
සිත ඒ බව පිළිනොගන්නා නිසයි
 

 

Advertisements

One thought on “සැලෙන කුසුම

  1. Pingback: සැලෙන කුසුම | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s